dimarts, agost 31, 2004

Actualització a Palm OS 6


Categoria: General

Segons Brigthand, PalmSource podria treure una actualització de la nova versió 6 del Sistema Operatiu Palm per al Tungsten C i el Tungsten T3, cap a finals d'any.

Però abans de càrrer a actualitzar la versió, què passarà amb totes les antigues versions dels programes que tenim? (continuar�...)

(...continúa) 31-12-04: S'acaba l'any i no em sabut res!
juliol del 2005: Encara no ha sortit i PalmSource anuncia que concentrarà els seus esforços de desenvolupament en el nou sistema operatiu sobre Linux.

Següent: Nou servei de xat a la portada de PalmCAT
Anterior: PalmCAT a PalmSource

Not�cies relacionades:
Experiencias con el Palm Tungsten C
Impresions Palm Tungsten T3
PalmSource DevCon 10-11 de febrer 2004 i PalmOS 6

dilluns, agost 30, 2004

PalmCAT a PalmSource


Categoria: PalmCAT

Fa uns mesos vaig explicar que PalmSource havia triat PalmCAT per explicar al mon la nostra experi�ncia de localitzaci� de programari.

Avui us podem presentar aquesta p�gina de PalmSource on ens han convidat a explicar la hist�ria de PalmCAT. �s un reconeixement i un honor, figurar entre els grans experts de la inform�tica de butxaca.

Seg�ent: Mem�ria de les l�nies de treball de PalmCAT
Anterior: Primer aniversari de PalmCAT

Not�cies relacionades:
PalmSource tria PalmCAT com a Palm Powered Expert Guide
Regional Software Site Creation

diumenge, agost 29, 2004

Guia pr�ctica per promoure l'�s de catal�


Categoria: General
Hi ha un ventall molt ampli de petites accions que pots fer per defensar la llengua activament en nombrosos espais on no hi �s present...
Guia pr�ctica per promoure l'�s de catal�

Seg�ent: PalmCAT a PalmSource
Anterior: Tarjes SD

Not�cies relacionades: Guia pr�ctica per promoure l'�s de catal�

dissabte, agost 28, 2004

Uninstall Manager


Categoria: Com es fa?

Els usuaris habituals de palmCAT saben que molt poques vegades parlem d'aplicacions en angl�s i encara menys si no s�n programari lliure, per� avui far� una excepci� amb Uninstall Manager. �s una aplicaci� per desintal�lar tot all� que els programes van deixant al nostre Palm i que despr�s pot ser la causa de tota mena de problemes inesperats. �s imprescindible per als que com jo proben cada dia noves versions de molts programes. Probablement no interessi als usuaris menys t�cnics. A PDA247 es pot trobar una int�ressant an�lisi d'aquesta aplicaci�

Seg�ent: Se m'ha trencat la pantalla!
Anterior: Bases de dades


Not�cies relacionades: Uninstall Manager a PDA247

divendres, agost 27, 2004

Tarjes SD


Categoria: General

Si abans de comprar una tarja d'expansi� de mem�ria SD, voleu veure una taula comparativa, aqu� en teniu una for�a completa: SD Card Benchmark Results (Vist a Treobits)

Seg�ent: Guia pr�ctica per promoure l'�s de catal�
Anterior: Tots els titulars a PalmCAT

Not�cies relacionades:
Tarjeta Wi-Fi SDIO per a dispositius Palm
VFSBackup

dijous, agost 26, 2004

Introducci� al desenvolupament d'aplicacions per a Palm OS (6a part).


Categoria: Programaci�

Introducci� al desenvolupament d'aplicacions per a Palm OS (6a part).

Crear una aplicaci� PalmOS


Despr�s de con�ixer els conceptes b�sics implicats en el desenvolupament per Palm OS i de presentar el model de programaci� basat en events, ha arribat l'hora de desenvolupar una aplicaci�. Ho farem en aquest i en els propers quatre articles, on veurem d'una manera pr�ctica la creaci� d'una aplicaci� Palm OS.

El nostre objectiu ser� la creaci� d'un senzill programa que ens permeti fer la t�pica conversi� d'euros a ptes. i viceversa.

Primeres decisions.
El primer que hem de fer �s pendre unes quantes decisions:
  • Crear un fitxer autoexecutable (*.prc) o un que necessiti un interpret o m�quina virtual ?
  • Per quines versions de PalmOS el volem fer compatible ?
  • Quin entorn de desenvolupament que utilitzarem ?

Crear un fitxer autoexecutable (*.prc) o un que necessiti un interpret o m�quina virtual ?
Pel tipus d'aplicaci� que volem crear �s m�s practic de cara a l'usuari que sigui un fitxer PRC. Un programa per convertir d'euros a ptes. �s una aplicaci� molt petita i concreta que no justifica obligar a l'usuari a intal�lar-se un interpret o una m�quina virtual per poder executar la nostra aplicaci�. Per altre banda en aquesta s�rie d'articles pretenem exposar les bases del desenvolupament cl�ssic amb Palm OS per tant el nostre objectiu ara �s crear un PRC, m�s endavant ja veurem les opcions i avantatges de crear aplicacions script o que corren amb m�quines virtuals.

Per quines versions de PalmOS el volem fer compatible ?
Un conversor d'euros/ptes. no ha d'aprofitar cap caracter�stica concreta de les darreres versions de Palm OS, per altre banda �s una utilitat prou b�sica i senzilla com per que la fem extensible a la majoria d'usuaris de Palm OS. Per tant la nostra aplicaci� la crearem pensant en que es pugui utilitzar en qualsevol dispositiu Palm OS que utilitzi com a m�nim el Palm OS 3.5.

L'entorn de desenvolupament que utilitzarem ?
Una vegada aclarits els dos primers punts ja tenim pr�cticament definit quin entorn de desenvolupament utilitzarem, les PRC-TOOLS.

Amb les PRC-TOOLS podem crear aplicacions PalmOS 3.5, 4 i 5 (5 amb certs matissos), i generar directament autoexecutables PRC. El llenguatge de desenvolupament que utilitzarem �s el C, encara que tamb� podriem utilitzar C++.

PRC-TOOLS �s un entorn basat en el compilador GCC que funciona en Linux, MascOS X i Windows (amb CygWin), �s l'entorn cl�ssic i probablement m�s utilitzat des de fa temps a l'hora de crear aplicacions Palm OS, i tal com hem comentat en altres articles, �s el que utilitzarem principalment d'exemple, malgrat que hi ha altres entorns i llenguatges.

Altres entorns de desenvolupament C/C++ que podriem utilitzar en aquest moment son:

PODS
El nou entorn de desenvolupament de Palm OS que ens permet crear aplicacions per PalmOS 4, 5 i 6. Per� nom�s funciona en Windows 2000.

OnBoardC Suite
Un entorn per crear i compilar en el mateix ordinador de butxaca.

CodeWarrior
Un entorn comercial de desenvolupament per Windows i MacOSX
Les PRC-TOOLS
Les PRC-TOOLs permeten treballar amb C/C++ utilitzant el compilador GCC. Tamb� inclouen un compilador de recursos (el PilRC) i un enlla�ador. Tamb� ens sera necessari descarregar e instal�lar-nos el SDK de PalmOS, en concret el SDK 5r3 (tamb� anomenat Garnet) que permet crear aplicacions per Palm OS 3.5, 4 i 5.

Si treballem amb Windows (98/2000/XP) ens caldr� a m�s a m�s instal�lar-nos primer el CygWin. Per descarregar el SDK de PalmOS cal que ens registrem com a desenvolupadors a la web de PalmSource, �s gratu�t.

Una vegada tinguem tot aix� instal�lat i a punt ja podem anar a la part pr�ctica: crear una aplicaci�.
Aprofito per comentar que podeu seguir la s�rie d'articles de programaci� sense necessitat d'instal�lar res, i en tot cas una vegada ja conegueu les t�cniques i procediments, instal�lar un entorn de desenvolupament i comen�ar a provar.

Hi ha tres fases b�siques en la creaci� de l'aplicaci�:

  1. Dissenyar com ha de ser l'aplicaci� i crear la interficie d'usuari
  2. Programar
  3. Provar i depurar

Les fase 1 i 2 les farem amb les PRC-TOOLS, la 3 la farem utilitzant el Palm OS emulator (per Windows i Linux) una aplicaci� que emula un Palm i ens permet provar i depurar els programes abans d'instal�lar-los a l'ordinador de butxaca.

En el proper article veurem en detall la fase 1 i comen�arem a fer real la nostra aplicaci� de conversi� d'euros/ptes.

Principals recursos comentats en l'article

Seg�ent: Introducci� al desenvolupament d'aplicacions per a Palm OS (7a part).
Anterior: Introducci� al desenvolupament d'aplicacions per a Palm OS (5a part)

dimecres, agost 25, 2004

Tots els titulars a PalmCAT


Categoria: General

Des de fa un dies a la portada de PalmCAT.org es poden trobar els titulars RSS dels blogs m�s importants sobre ordinadors de butxaca, a la columna de l'esquerra.

Amb aquest darrer canvi la nostra portada ha arribat fins aqu�, per tal de presentar tota la informaci� d'utilitat als nostres usuaris.

Seg�ent: Tarjes SD
Anterior: 300 baixades de Happydays

Not�cies relacionades:
M�s millores a PalmCAT.org
Enlla�os a les darreres not�cies

dimarts, agost 24, 2004

300 baixades de Happydays


Categoria: General

L'aplicaci� veterana de PalmCAT, Happydays, ha estat baixada 300 cops del nostre portal.

Seg�ent: Tots els titulars a PalmCAT
Anterior: Compreu el programari directament


Not�cies relacionades: Per primera vegada PalmSource publica una aplicaci� en catal�

dilluns, agost 23, 2004

Nou entorn de desenvolupament


Categoria: Programaci�

Coses Palm ens parla del nou entorn de desenvolupament de PalmSource: Nou entorn de desenvolupament

Anterior: Introducci� al desenvolupament d'aplicacions per a Palm OS (5a part).

Not�cies relacionades: Nou entorn de desenvolupament

diumenge, agost 22, 2004

Nova versi� 0.83 de SiEd


Categoria: Aplicacions

Millores de la versi� 0.8.3:
Soluciona alguns problemes de les versions anterior, com ara un problema de corrupci� d'arxius DOC. Es recomana actualitzar la versi� a tots els usuaris.

La funci� de cerca i substituci� ha estat millorada. La funci� d'obrir un arxiu �s un 15-20% m�s r�pida.

La versi� en catal�, finalment t� totes les noves cadenes de macros tradu�des.

Seg�ent: Utilitzant el Palm
Anterior: Nova versi� de DB-Editor 0.75

Not�cies relacionades: Nova versi� 0.5.0 en catal� de l'editor SiEd

dissabte, agost 21, 2004

Compreu el programari directament


Categoria: General

Els desenvolupadors de programari s'han unit per defensar-se i explicar als usuaris les pr�ctiques abusives dels portals de venda electr�nica de programari, que entre altres coses han passat de reclamar als desenvolupadors un marge del 20 al 40%. Proposen un marge per al distribuidor no superior al 25%.

Seg�ent: 300 baixades de happydays
Anterior: Tarjeta Wi-Fi SDIO per a dispositius Palm


Not�cies relacionades: http://www.esd-union.com/

divendres, agost 20, 2004

Tarjeta Wi-Fi SDIO per a dispositius Palm

pamcat
Categoria:

sdwifi

PalmOne anuncia que aquesta tarjeta ja es pot demanar i es comen�ar� a lliurar a partir del proper 3 de setembre, al preu de 129 dolars. Funciona amb el Tungsten T3 i el Zire 72. A part del seu preu l'�nic inconvenient, d'acord amb l'an�lisi de PalmInfocenter �s el seu alt consum.

Tal com expliquem en aquest article mentre un xip de Bluetooth consumeix uns 7mW, un de Wi-Fi necessita 70mW. Per aix�, abans de decidir-se per la opci� Wi-Fi, conv� comprobar que no podriem fer el mateix amb Bluetooth, amb un consum 10 vegades inferior, i per tan una duraci� de la bateria molt superior.

Seg�ent: Cercador de punts sense fil (Wi-Fi)
Anterior: M'interessa el sense fil (wireless)!

Not�cies relacionades:
Review: palmOne SDIO WiFi Card
Qu� �s el Bluetooth?

dijous, agost 19, 2004

Google per a dispositius de butxaca


Categoria: General

Si connectes sovint a internet amb el teu ordinador de butxaca, pots fer servir Google per a dispositius de butxaca. Els resultats est�n en un format �ptim per a una pantalla de butxaca.

Seg�ent: Tarjeta Wi-Fi SDIO per a dispositius Palm
Anterior: P�gina de baixada

Not�cies relacionades:
Llocs per navegar amb un ordinador de butxaca
Com puc connectar-me sense fils (Wi-Fi) amb un Palm?

dimecres, agost 18, 2004

Nova versi� de DB-Editor 0.75


Categoria: Aplicacions

Corregeix algunes falles.

Seg�ent: Nova versi� 0.83 de SiEd
Anterior: Nova versi� 0.1h(2) d'A5


Not�cies relacionades: Nova versi� 1.1.0 de la base de dades DB en catal�

dimarts, agost 17, 2004

Introducci� al desenvolupament d'aplicacions per a Palm OS (5a part).


Categoria: Programaci�

Gestionant els events.

Per v�ries raons el llenguatge de programaci� C ha esdevingut el m�s
utilizat alhora de desenvolupar aplicacions per Palm OS, per tant
utilitzarem el C per mostrar els mecanismes basics de la gesti� d'events. En propers capitols d'aquesta serie ja presentarem altres alternatives la llenguatge C.

Per altre banda el que veurem a continuaci� �s un exemple de la relativa facilitat amb que gestionem els events i desenvolupem el cor

de la nostra aplicaci�, no obstant per comen�ar a crear una aplicaci�
en C, necessitarem encara algunes coses m�s que veurem en el proper
capitol, on ja ens podrem posar amb la part pr�ctica del
desenvolupament.

Com ja vaig comentar en el capitol anterior: "La
nostra aplicaci� estar� funcionant per� no reaccionar� fins que rebi un
event concret. D'aquesta manera l'aplicaci� est� pendent de quan
l'usuari la comen�a a utilitzar"


Per tal de que aix�
sigui posible, totes les aplicacions Palm OS, han d'utilitzar unes
funcions concretes que s'encarreguen de la tasca d'escoltar events i inicialitzar recursos basics de l'aplicaci�. Aix� siginifica que tindrem sempre un mateix conjunt de funcions que seran el cor de la nostra aplicaci�, i que utilitzarem de la mateixa manera en qualsevol altre aplicaci� que desenvolupem.

Dit d'un altre manera, ens podem crear el que s'anomena un esquelet de codi, que reciclem i adaptem d'una aplicaci� a una altre.

Aquest esquelet,

amb els canvis necessaris, esdevindra el fitxer principal de
l'aplicaci� i �s per tant on habitualment situarem el codi que gestiona
els events.

La principal funci�, �s PilotMain que fa tasques similars a la main() tradicional del C

UInt32 PilotMain(UInt16 launchCode, MemPtr cmdPBP, UInt16 launchFlags)
{
Err err = 0;

if (launchCode == sysAppLaunchCmdNormalLaunch) {
if ((err = StartApplication()) == 0) {
EventLoop();
StopApplication();
}
}

return err;
}

Podem observar que utilitzem tres funcions m�s:

- StartApplication()
Encarregada de gestionar les tasques necesaries en el moment que s'engega l'aplicaci�

- StopApplication()
Encarregada
de gestionar les tasques de quan es tanca l'aplicaci�. Es a dir quan
l'usuari salta a un altre aplicaci� o torna al men� inicial
d'aplicacions del Palm. Per exemple si volem assegurar que abans de
tancar l'aplicaci� es guarden les dades que l'usuari ha estat
utilitzant, en aquesta funci� posariem el codi encarregat de fer-ho.

- EventLoop()
La funci� encarregada directament de la gesti� d'events i per tant la que ens interessa ara.

Podeu
observar que utilitzo noms de les funcions en angles, b� aix� es aixi
per costum i herencia, per� les podem escriure perfectament en catal�.
L'important no �s el nom si no el que fan. El que no podem cambiar �s
el nom de la funci� principal PilotMain.

El codi d'abans podria ser perfectament:

UInt32 PilotMain(UInt16 launchCode, MemPtr cmdPBP, UInt16 launchFlags)
{
Err err = 0;

if (launchCode == sysAppLaunchCmdNormalLaunch) {
if ((err = IniciAplicacio()) == 0) {
GestioEvents();
FinalAplicacio();
}
}

return err;
}

Ens centrem ara en la funci� de gesti� d'events anomenada EventLoop(), en el meu exemple:

static void EventLoop()
{
EventType event;
UInt16 error;
do {
EvtGetEvent(&event, evtWaitForever);

if (!SysHandleEvent(&event)) {
if (!MenuHandleEvent(0, &event, &error)) {
if (!ApplicationEventHandler(&event)) {
FrmDispatchEvent(&event);
}
}
}
}
while (event.eType != appStopEvent);
}

Aquesta funci� utilitza funcions propies de Palm OS com EvtGetEvent i MenuHandleEvent encarregades de rebre el fluxe d'events. De totes elles la que ens interessa ara en concret �s ApplicationEventHandler() que �s la nostra funci� per gestionar nomes els events que ens interessen.

Aquesta funci� tindra l'aspecte seg�ent:

static Boolean ApplicationEventHandler(EventPtr event)
{
Boolean handled = false;

switch (event->eType) {
case frmLoadEvent: {
FormPtr pForm = FrmInitForm(event->data.frmLoad.formID);
FrmSetActiveForm(pForm);
FrmSetEventHandler(pForm, MostraFontsEventHandler);
handled = true;
break;
}

case menuEvent:
switch (event->data.menu.itemID) {

case Tipo0:
CanviFont(stdFont);
break;

case Tipo1:
CanviFont(boldFont);
break;

case Tipo2:
CanviFont(largeFont);
break;

case Tipo7:
CanviFont(largeBoldFont);
break;

case HelpMenuAbout:
FrmAlert(AboutAlert);
break;
}

handled = true;
break;

default:
break;
}

return handled;
}

Hi ha molts tipus d'events per aix� el tractament tamb� �s una mica diferent entre ells. En la nostra funci� ApplicationEventHandler() Podeu observar que s'utilitza l'estructura switch/case propia de C, per bifurcar entre events de men� menuEvent i altres events frmLoadEvent (recordeu que els noms d'events estant definits en el SDK de Palm OS i es poden consultar en els manuals de referencia).

Com tamb� podeu observar en el event menuEvent tornem a utilitzar un switch/case per esbrinar quina opci� de men� ha escollit l'usuari.

Aix�
�s posible fer-ho d'aquesta manera tant senzilla ja que els events a
m�s a m�s de notificar-nos una acci� concreta de l'usuari, sovint tamb�
porten dades de l'acci� realitzada.

En concret el event menuEvent ve acompanyat del identificador de l'opci� del men� escollida. Per accedir-hi utilitzem event->data.menu.itemID dins un switch.

A partir d'aqui ja posem les funcions i codi necessari per tal de que es realitzi una tasca concreta.

En
aquest exemple esteu veient codi de l'aplicacio mostrafonts.prc, on
gestionem un men� de quatre opcions que permet canviar el tipus de
tipografia. Tamb� gestionem el HelpMenuAbout que �s l'identificador de l'opci� de men� que mostra la pantalla de cr�dits de l'aplicaci�.

Quan
l'usuari selecciona una opci� del men� de mostrafonts.prc, Palm OS
envia un event que finalment arriba a aquesta funci� on es determina
que s'ha de fer d'acord a l'opci� escollida per l'usuari.

En el proper capitol aprofundirem una mica m�s en les parts esencials de la funci� ApplicationEventHandler(), i ens preparem ja per desenvolupar de manera pr�ctica, la nostra primera aplicaci� Palm OS.

Seg�ent: Introducci� al desenvolupament d'aplicacions per a Palm OS (6a part).
Anterior: Introducci� al desenvolupament d'aplicacions per a Palm OS (4a part)

dilluns, agost 16, 2004

Nova versi� 0.1h(2) d'A5


Categoria:

Millores:
- Compatible amb el Zire 31
- Podia penjar el di�leg del marcadors (colors)
- Els elements de la categoria "tots" sortien de la pantalla

Seg�ent: Nova versi� de DB-Editor 0.75
Anterior: Nova versi� de l'agenda A5


Not�cies relacionades: Nova versi� ampliada de la xarxa de transports de Barcelona

diumenge, agost 15, 2004

P�gina de baixada


Categoria: General

Lamentem informar que tornem a tenir problemes amb el servidor de la p�gina de baixada, que estem intentan resoldre.

Actualitzaci� (15:55 hores):
Parcialment resolt amb el nostre servidor mirall, poden haver alguns problemes menors que estaran resolt en breu.

Seg�ent: Google per a dispositius de butxaca
Anterior: Informe de la Comissi� del 11-S


Not�cies relacionades: Caiguda parcial

divendres, agost 13, 2004

Informe de la Comissi� del 11-SCategoria: General


Es pot baixar en format Plucker de Memoware

Seg�ent: P�gina de baixada
Anterior: El burro catal� al teu m�bil

Not�cies relacionades: Informe de la Comissi� del 11-S en format iSilo

dijous, agost 12, 2004

Articles sobre programaci�


Categoria: Programaci�

Per descans dels nostres col�laboradors, aquesta setmana no portarem l'article setmanal als nostres usuaris. El proper cap�tol el trobareu el dimarts vinent.

Seg�ent: Introducci� al desenvolupament d'aplicacions per a Palm OS (5a part).
Anterior: Introducci� al desenvolupament d'aplicacions per a Palm OS (4a part).


Not�cies relacionades: Introducci� al desenvolupament d'aplicacions per a PalmOS

dimecres, agost 11, 2004

El burro catal� al teu m�bil

dimarts, agost 10, 2004

Bases de dades


Categoria: Com es fa?


Coses Palm
, la bit�cola dedicada als ordinadors de butxaca que utilitzen el sistema operatiu Palm OS, ha comen�at una nova s�rie d'articles dedicada a comentar diferents opcions a l'abast per tal de connectar/sincronitzar/carregar el Palm amb bases de bades i en concret amb MySQL.

Seg�ent: Uninstall Manager
Anterior: OppenOffice i documents PalmDOC


Not�cies relacionades:
MySQL i els PalmOS (1)
Comparaci� de bases de dades

dilluns, agost 09, 2004

Encara em cal el portàtil?


Categoria: General

Segons Larry Becker, un ordinador de butxaca pot fer la majoria de tasques que estem acostumats a fer a un ordinador portàtil (carregàtil? :). No és adequat per a totes aquelles que necessitin una pantalla gran, però a més de l'agenda, permet llegir el correu, o les news, navegar, editar arxius de text, fulls de càlcul i presentacions, encara que siguin en Word, Excel o PowerPoint (c), projectar-les a una pantalla gran, connectar a una xarxa Wi-Fi, enviar o rebre fax, reproduïr música i video, gravar so, fer fotos i moltes coses més.

I tot amb un pes i mida molt inferiors.

Següent: El burro català al teu mòbil
Anterior: Lectures d'estiu: Free Culture

Not�cies relacionades: Handhelds vs Laptops - BrigthHand

diumenge, agost 08, 2004

Lectures d'estiu: Free Culture


Categoria: General

A l'estiu tinc m�s tranquilitat i m�s temps per llegir. Del que he llegit hi ha un llibre que paga la pena recomanar: "Free Culture" (Cultura Lliure) de Lawrence Lessig.

Aquest llibre �s un estudi seri�s sobre l'equilibri entre els drets dels autors i distribuidors, i el dret a l'acc�s universal a la cultura. Amb dades interessants i desconegudes sobre com fins a l'inici de l'aviaci� les propietats arribaven fins a l'infinit i alguns pagesos van demandar a les companyies d'aviaci� per violar la seva propietat, com fins no fa gaire els editors tenien drets a perpetuitat sobre les seves obres, i aquest dret es va haver de limitar per que m�s gent pogu�s tenir acc�s a obres liter�ries de gran inter�s cultural. Sobre com Walt Disney i altres creadors no haurien pogut escriure les seves obres si els drets dels autors sobre el que es basen les seves obres no s'haguessin limitat.
Que analitza el perjudicis de copiar informaci� a les xarxes P2P per� tamb� els seus beneficis i com les lleis de la propietat s'han hagut de d'adaptar a les noves realitats que ha suposat cada nou avan� tecnol�gic, trobant un equilibri entre tots els interessos.

Es pot baixar en format Plucker i es pot escoltar amb un ordinador de butxaca amb un reproductor mp3.
La versi� en l�nia tamb� est� disponible.
Un llibre seri�s de plena actualitat, imprescindible per entendre l'avar�cia de les corporacions discogr�fiques.

Seg�ent: Encara em cal el port�til?
Anterior: Augmenten les vendes d'ordinadors de butxaca

Not�cies relacionades:
Cultura lliure en format de butxaca en catal�
Per qu� a PalmCAT apostem per al programari lliure?

dissabte, agost 07, 2004

Inclusi� digital sobre programari lliure: El cas de l'Illa de Mel


Categoria: Articles i documents

Tenim aquest nou article de Softcatal� disponible en versi� Plucker:

"La vulgaritzaci� de l'�s de les TIC transforma els inform�tics en part�ceps creixents dels requeriments socials lligats a aquesta tecnologia que comen�a a creuar i a mesclar-se amb les coses de la vida, com en aquest cas." (Fragment)

Categoria: Inform�tica
Autors: Esther Kaufman
Formats: Plucker, html
Inclusi� digital sobre programari lliure: El cas de l'Illa de Mel - Plucker a PalmCAT
Mida: 60 kB

Inclusi� digital sobre programari lliure: El cas de l'Illa de Mel - html a Softcatal�


Seg�ent: Tirant lo Blanc en format Plucker
Anterior: Qu� �s el Bluetooth?


Not�cies relacionades:
Ja tenim el Plucker viewer en catal�!

divendres, agost 06, 2004

Augmenten les vendes d'ordinadors de butxaca


Categoria: General

Malgrat totes les prediccions pessimistes, les unitats venudes el segon trimestre del 2004, segons IDC, s�n (dades preliminars):

1 palmOne.........924,364..42.0%
2 Hewlett-Packard.530,239..24.1%
3 Sony M..........171,513...7.8%
4 Dell............145,071...6.6%
5 Medion...........90,325...4.1%
Altres............341,461..15.5%

Total...........2,202,973.100.0%


Seg�ent: Lectures d'estiu: Free Culture
Anterior: La senyera m�s gran del m�n al Camp Nou

Not�cies relacionades:
Worldwide Handheld Shipments Gain Slightly
Sony abandona el mercat americ�
Quota de mercat de les Palm

dijous, agost 05, 2004

Nova versi� de l'agenda A5


Categoria: Aplicacions

Millores de la versi� 5.01.h:
- Les categories tenen ara color de text i de fons.
Si les descripcions no es veuen, comproveu aquestes prefer�ncies.

- Han canviat els prefixos, si els f�ieu servir, els haureu de tornar a indicar.

La nova versi� es pot trobar a la baixar p�gina de baixada (la icona del disc a dalt de la columna de l'esquerra, a la secci� "Programari").

Seg�ent: Nova versi� 0.1h(2) d'A5
Anterior: Nova versi� ampliada de la xarxa de transports de Barcelona


Not�cies relacionades:
Tens correccions d'A5?
PalmCAT presenta A5, la primera aplicaci� de butxaca d'alta resoluci� en catal�

dimecres, agost 04, 2004

Introducci� al desenvolupament d'aplicacions per a Palm OS (4a part).


Categoria: Programaci�

Programaci� basada en interficie d'usuari i events.


En aquesta s�rie ja hem comentat que la interf�cies d'usuari s�n un concepte important de Palm OS. L'usuari ha d'interactuar amb facilitat i agilitat amb l'aplicaci� i aix� es fa gr�cies als elements d'interf�cie d'usuari que apliquem.


Aquesta import�ncia es veu reflectida en el m�tode de programaci� que cal utilitzar per crear una aplicaci� autoexecutable, un fitxer PRC.


Utilitzarem el que s'anomena: "Model de programaci� basat en interficie d'usuari i gesti� d'events"


B�sicament el que significa �s que ens caldra dissenyar el tipus d'interf�cie que necessita la nostra aplicaci� i despr�s controlar el seu �s, gestionant els missatges o events que Palm OS envia a la mateixa aplicaci�.


Un exemple:
Un programa conversor d'euros a pessetes.


Si volem crear un programa que permeti a l'usuari fer la cl�ssica conversi� d'euros a pessetes hem de dissenyar una interf�cie on l'usuari disposa d'un espai on pot escriure l'import en euros i un espai on es mostrar� el resultat de convertir-los a pessetes. Tot en la mateixa pantalla de l'aplicaci�.


En aquest exemple concret aix� es tradueix en l'�s de dos elements b�sics d'interf�cie d'usuari:


- El FORM: El principal element que correspont a la pantalla de l'aplicaci� i �s la superf�cie on col�loquem la resta d'elements de la interf�cie.
El FORM �s el responsable de mostrar la t�pica pantalla amb una pestanya blava a la part superior esquerra on apareix el t�tol del programa.


- El FIELD (camp de text): �s l'element que ofereix a l'usuari la possibilitat d'escriure i introdu�r dades. La nostra aplicaci� ser� la responsable de recollir i processar el que l'usuari escrigui.


Per definir l'�s i caracter�stiques d'aquests elements ens caldra crear un fitxer de recursos, que no �s altre cosa que un fitxer on es descriuen tots els elements d'interf�cie que necessitem. Una vegada disposem del fitxer de recursos ja podem anar per escriure el programa.


En aquesta fase hem de tenir clar que quan l'usuari interactui amb el nostre programa, el Palm OS enviar� missatges a la nostra aplicaci�, aix� �s el que anomenem events, un av�s de que ha passat quelcom. Palm OS en definitiva informa a la nostra aplicaci� del que est� fent l'usuari, la nostra aplicaci� ha de llegir aquests events i en funci� de cada tipus d'event reaccionar d'una manera concreta.


Hi ha molts tipus d'events, per cada tipus de situaci� i element que Palm OS preveu que podem necessitar controlar. La nostra aplicaci� haur� d'estar "escoltant" nom�s els events concrets que interessa pel tipus de tasques que ha de realitzar.


Per exemple l'aplicaci� de conversi� d'euros a pessetes cal que estigui pendent dels events que indiquen que l'usuari ja ha escrit en el camp de text, on ha d'introdu�r un import en euros. Quan l'aplicaci� rep un event que l'avisa que aix� ja ha passat, ja podem recollir el valor introdu�t i fer la conversi� per mostrar el resultat a la pantalla.


Com sabem quin event volem escoltar?.
Els events estan definits en els manuals de refer�ncia del Palm OS. Cada event t� un nom concret que l'identifica i est� associat a un element de la interf�cie d'usuari o a un recurs del sistema. Nosaltres nom�s hem "d'escoltar" els events que ens interessen.


Aix� significa que la nostra aplicaci� estar� funcionant per� no reaccionar� fins que rebi un event concret. D'aquesta manera l'aplicaci� est� pendent de quan l'usuari la comen�a a utilitzar.


A l'hora de crear el nostre programa d'exemple ho farem en C, on la gest�� d'events es tardu�r� en unes funcions concretes que estan constantment "escoltant" quins events es reben i s�n les responsables de bifurcar cap a les funcions encarregades de realitzar unes tasques concretes.


La propera setmana veurem amb m�s detall i amb codi C el tractament d'aquesta situaci�.

Seg�ent: Introducci� al desenvolupament d'aplicacions per a Palm OS (5a part).
Anterior: Introducci� al desenvolupament d'aplicacions per a Palm OS (3a part)

dimarts, agost 03, 2004

La senyera m�s gran del m�n al Camp Nou

Compra la samarreta de la selecci� catalana
El proper dimecres 25 d'agost, coincidint amb la celebraci� del Torneig Joan Gamper que ha d'enfrontar el Bar�a amb el Milan, es desplegar� al Camp Nou la senyera m�s gran del m�n que, de passada, es convertir� en la bandera m�s gran mai constru�da.

Seg�ent: Augmenten les vendes d'ordinadors de butxaca
Anterior: Caiguda parcial


Not�cies relacionades:
Associaci� Catalana Pro Senyera M�s Gran Del M�n
Ahir va ser un gran dia per a Catalunya!

diumenge, agost 01, 2004

Caiguda parcial


Categoria: General

At�s que un dels servidors que porta PalmCAT als seus usuaris no respon moment�niament, alguns dels nostres serveis poden presentar alguna irregularitat. Esperem reestablir el servei tan aviat com sigui possible.

Actualitzaci�: 1-8-2004 20.30 Servei reestablert.

Seg�ent: La senyera m�s gran del m�n al Camp Nou
Anterior: Bones vacances!